Komplexní koncepty úpravy pro procesní aplikace – Kurita/Ferrosolf®

Jakékoli narušení série výrobních kroků způsobené znečištěním či poškozením jednotlivých dílů může mít katastrofální důsledky. Pro výrobu je klíčová spolehlivost a bezpečnost provozu zařízení, neplánovaným odstávkám a výrobním ztrátám je třeba předcházet.

Společnost Kurita nabízí širokou škálu chemických programů ušitých na míru jedinečným potřebám a provozním požadavkům vašeho zařízení. Pomůžeme vám s optimalizací provozu vašich procesních jednotek, abyste dosáhli maximální míry výroby, váš provoz byl šetrný vůči životnímu prostředí a abyste při tom dodržovali předpisy pro bezpečnost a zdraví.

Deemulgátory / emulzní přerušovače:

 • široká škála programů emulzních přerušovačů pro lepší separaci stabilních emulzí.
 • dehydratace uhlovodíkových surovin.

Inhibitory koroze:

 • neutralizační aminy pro regulaci pH při procesech kondenzace.
 • filmotvorné aminy a přísady vychytávající kyslík pro ochranu kovového povrchu zařízení.
 • patentovaná technologie ACF společnosti Kurita pro prevenci nepříznivého působení kyselin (např. HCl, H2S).

Přípravky pro prevenci měkkých úsad a antioxidanty:

 • prevence vysrážení nežádoucích solí a částic koksu
 • inhibice tvorby polymeru a stabilizace uhlovodíkových surovin.
 • patentovaná technologie ACF společnosti Kurita pro odstraňování a prevenci amonných solí během provozu.

Čisticí a dekontaminační programy:

 • ekologické technologie pro odstraňování bitumenu, dehtu, těžkých paliv a jiných lepivých, viskózních tuků a houževnatých materiálů.
 • odplynování, odstranění nebezpečných a těkavých plynů (např. benzenu, H2S, VOC, výbušných látek – LEL) a pyroforických druhů sulfidu železa.
 • velmi účinné čisticí programy pro tepelné výměníky typu Packinox a Texas Tower i pro klasické sestavy tepelných výměníků.

Regulace prašnosti:

 • velmi účinné a nákladově efektivní snížení prašnosti při manipulaci s tuhými sypkými materiály a při jejich skladování
 • ošetření uskladněného materiálu, pásových dopravníků, komunikací a dalších míst, kde dochází k prachovým emisím. Přípravky společnosti Kurita pro regulaci prašnosti mají smáčivé, inkrustační či pěnivé vlastnosti.

Toto video ukazuje laboratorní test různých substrátů ošetřených přípravkem Ferrosolf® : Vaše řešení pro ekologickou a účinnou regulaci prašnosti.

 

Přípravky vychytávající sirovodík:

 • přísady vychytávající H2S rozpustné v oleji či vodě, které splňují specifikace produktu i požadavky na bezpečnost a zdraví.

Odpěňovadla:

prevence pěnění při procesech destilace (např. v alkanolaminových jednotkách, koksovnách se zpožděnou funkcí, vakuových jednotkách), v produktech z minerálních olejů a v řadě jiných oblastí.

Biocidy pro paliva:

 • přísady vychytávající H2S rozpustné v oleji či vodě, které splňují specifikace i požadavky na bezpečnost a zdraví
 • biocidy určené pro motorovou naftu, topné oleje a další technické produkty, které odstraňují bakterie a plísně a brání jejich růstu
 • vynikající protikorozní vlastnosti chránící před rozkladem mikrobiálních materiálů a tvorbou kalu, aniž by to ovlivnilo hodnotu AOX.

Speciální chemikálie:

 • utěsňovací přípravky, které snižují množství škodlivých emisí, určené pro plnicí otvory, těsnění vík stoupacího vedení a dveře baterie
 • potahovací přípravky, které prodlužují životnost zařízení a zmírňují problémy se vznikem dehtových/grafitových usazenin
 • přípravky pro zlepšení spalování, které regulují vznik usazenin s obsahem sodíku a vanadu a tvorbu měkkých úsad pomocí regulace koroze způsobené kyselinou sírovou. Díky kondicionování topného oleje se zkracuje doba nutná pro odstávky a údržbu.

S radostí vám budeme k dispozici.