Kurita/Ferrosolf®

Komplexní koncepce zpracování pro procesní aplikace - Kurita/Ferrosolf®

Narušení sledu operací může mít katastrofální následky, pokud dojde k znečištění nebo poškození jednotlivých částí zařízení. Spolehlivé a bezpečné provozní podmínky jsou klíčové pro výrobní zařízení, kde je třeba zabránit neplánovaným odstávkám a ztrátám výroby. 

Společnost Kurita nabízí širokou škálu chemických programů, které jsou přizpůsobeny vašim jedinečným potřebám a provozním požadavkům. Můžeme vám pomoci udržet vaše zpracovatelské jednotky v optimálním provozu a maximalizovat vaši výrobu v souladu s předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví a ekologicky ohleduplnými opatřeními.

Laboratorní test

 • Široká škála programů pro rozbíjení emulzí, které zlepšují fázovou separaci stabilních emulzí.
 • Dehydratace uhlovodíkových surovin.
 • Neutralizační aminy pro kontrolu pH při kondenzačních procesech.
 • Aminy vytvářející film a pohlcovače kyslíku k ochraně kovového povrchu zařízení.
 • Kuritův patent Technologie ACF pro prevenci napadení kyselinami (např. HCl, H2S,atd.).
 • Zabránění srážení nežádoucích solí a částic koksu.
 • Inhibice tvorby polymerů a stabilizace uhlovodíkových surovin.
 • Kuritův patent Technologie ACF pro odstranění a prevenci vzniku amonných solí během provozu.
 • Technologie šetrné k životnímu prostředí pro odstraňování bitumenu, dehtu, těžkých paliv a dalších lepkavých, viskózních tuků a houževnatých materiálů.
 • Odplynění a odstranění nebezpečných a těkavých plynů (např. benzenu, H2S, VOC´s, LEL) s eliminací pyroforických forem sulfidu železa.
 • Velmi účinné čisticí programy pro výměníky tepla Packinox a Texas Tower nebo klasické sítě výměníků tepla.
 • Velmi výkonné a nákladově efektivní potlačování prašnosti při manipulaci a skladování pevných sypkých materiálů.
 • Ošetření skladů, dopravníkových pásů, silnic a dalších míst, kde jsou pozorovány emise prachu. Přípravky Kurita na ochranu proti prachu mají smáčecí, krustovací nebo pěnotvorné vlastnosti.
 • V oleji a ve vodě rozpustný H2S, aby splňovaly specifikace výrobků a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
 • Prevence tvorby pěny v destilačních procesech (např. v alkanolaminových jednotkách, zpožděných koksovnách, vakuových jednotkách), u výrobků z minerálních olejů a v různých dalších aplikacích.
 • V oleji a ve vodě rozpustný H2S, aby splňovaly specifikace a požadavky na bezpečnost a ochranu zdraví.
 • Biocidy pro motorovou naftu, topné oleje a další technické produkty k eliminaci a prevenci růstu bakterií a plísní.
 • Vynikající antikorozní vlastnosti proti mikrobiální degradaci materiálu a tvorbě kalů bez vlivu na hodnotu AOX.
 • Těsnicí prostředky pro uzávěry plnicího otvoru a stoupacího potrubí a dvířka trouby ke snížení škodlivých emisí.
 • Povlakové látky pro zvýšení životnosti zařízení a snížení usazování dehtu/grafitu.
 • Přípravky pro zlepšení spalování k regulaci usazování sodíku a vanadu ve strusce a problémů se zanášením při kontrole koroze kyselinou sírovou. Účinek úpravy palivového oleje snižuje prostoje a údržbu.

Jsme vám k dispozici

Vaše úspory s přípravkem Cetamine®

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím naší technologie Cetamine ve vašem systému.

Vaše úspory se S.sensing® CS

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout použitím našeho systému S.sensing.® CS techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout u kondenzátorů použitím naší metody Dropwise. techonolgie do vašeho systému.

Vaše úspory díky technologii Dropwise společnosti Kurita

Zde si můžete snadno spočítat úspory, kterých můžete dosáhnout v sušičkách pomocí našeho systému Dropwise. techonolgie do vašeho systému.