Beläggningsinhibitor

Beläggningsinhibitorer förhindrar driftsfel

Beläggning är ett vanligt problem i oljeraffinaderier, vilket kan leda till sämre driftsförhållanden med höga produktionsförluster som följd. Förkortad runtime är en nackdel, som kräver rengöringsprocedurer och i vissa fall materialutbyte. Processförhållanden och mekaniska konstruktioner påverkar beläggningsrisken och driften. Typiska beläggningskomponenter är vaxer, asfaltener, koks, stabila emulsioner, oorganiska fasta ämnen eller polymerer.

Kurita anpassar behandlingskoncepten efter dina behov för att förhindra beläggning och operativa begränsningar. Våra beläggningshämmare har en bra värmestabilitet och kan även användas vid högre temperaturer, där utfällning, polymerisation eller koksbildning skulle inträffa. Asfaltener stabiliseras vilket undviker utfällning och koksbildning. Den utmärkta spridningskraften gör att du kan optimera värmeåtervinningen hos värmeväxlarna. Viskositeten hos viskösa polykleära aromater och vaxer sänks för att hålla dem i en flytande fas.

Små mängder syre kan orsaka eller påskynda polymerisation. Våra antioxidanter avslutar de peroxidradikaler som bildas när syre reagerar med kolväten. Detta förhindrar gummibildning från termiska och katalytiska krackningsoperationer. Antioxidanterna fungerar som kedjeproppar och stoppar initierings- eller propagationsreaktionerna för den radikala reaktionsprocessen.

Kurita erbjuder ett komplett utbud av program som består av dispergeringsmedel, syreavskiljare, stabilisatorer, antioxidanter och metalldeaktiverare. Vi blandar produkterna enligt dina krav.

Behöver du support? Våra kvalificerade experter hjälper dig personligen och individuellt.