ACF Teknologi

Kuritas ACF-teknik förhindrar föroreningar och korrosion

Ammoniumsaltförorening är ett uppvisat hot på oljeraffinaderier. Den kan leda till osäkra driftsförhållanden med höga produktionsförluster. Saltavlagringar upptäcks ofta i fraktionskolonner på katalytiska krackningenheter (FCC). Höga kloridkoncentrationer i kvarvarande råmaterial kan initiera ammoniumsaltförorening. Högsta fraktioneringentemperaturen på FCC-enheter ökar  föroreningsrisken. Negativa effekter är ökat tryckfall, översvämningar och produktionsförluster. Värmeåtervinning är avgörande vid processenheter som drivs med reaktorer. Vanliga processenheter, där ammoniumsaltförorening eller korrosion uppstår, är hydrotreaters, hydrocrackers och katalysiska reformatorer. Matnings-/avloppsväxlare på hydropressningsenheter och stabilisatorkolonnerna påverkas lika mycket.

Den nya ACF(Ammonium Chloride Free)-teknologin använder fördelarna med kemiska tillsatser, vilka är flytande sammansättningar baserade på en mycket stark organisk bas. ACF reagerar omedelbart med starka syror, såsom saltsyra. Den starka ACF-basen tränger undan den svagare ammoniumklorid- eller ammoniumvätesulfidbasen från dess salter. ACF-reaktionsprodukten har ett neutralt pH och mycket låg korrosionspotential. Ammoniumsalt har i jämförelse mycket hög korrosionspotential.

Tekniken har även en mycket hög fuktabsorptionsegenskap (mycket hygroskopisk). ACF-salter kan absorbera fukt från den omgivande ångan för att hålla ACF-salterna som har bildats flytande. Detta förhindrar ammoniumsaltförorening och korrosion i enheter för destillation av råolja, FCC-enheter, hydrotreaters, hydrocrackers, reformer-enheter och annan processutrustning.

Den innovativa behandlingen baseras på flera åtgärder:

  • Den mycket starka organiska basen reagerar omedelbart med starka syror genom att bilda ett flytande ACF-kloridsalt.
  • Ammoniak frigörs från ammoniumsaltet genom att bilda motsvarande flytande ACF-salt.
  • ACF-reaktionsprodukten har ett neutralt pH, är mycket hygroskopisk och kan enkelt tas bort med vatten.

Vad är fördelarna med ACF-tekniken?

  • Förebyggande av saltföroreningar och korrosion genom bildandet av flytande ACF-salter. Dessa salter har ett neutralt pH och mycket låg korrosionspotential.
  • Avlägsnande av redan bildade ammoniumsaltföroreningar under driften.
  • Omedelbar reaktion med mycket frätande saltsyra och ammoniumsalter.
  • Bildade ACF-salter kan enkelt avlägsnas med tvättvatten eller surt vatten. Flytande ACF-salter är hygroskopiska och har en mycket låg korrosionspotential.
  • Säkerställer en lång livslängd på processutrustningen.
  • Minskar rengöringsbehovet.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst