Ammoniumkloridfri teknologi

Förhindra ammoniumsaltförorening och korrosion

Klorider och saltbeläggningar kan leda till skador eller produktionsförluster i oljeraffinaderier. Vanligtvis är dessa salter ammoniumklorid (NH4Cl) eller ammoniumvätesulfid (NH4HS). Processenheter som utsätts för saltföroreningar är enheter för destillation av råolja, hydrotreater, hydrocrackers, FCC-enheter och reformer-enheter. Saltbildning finns ofta på rörväggar, fraktioneringstråg, rörledningar och värmeväxlarytor. Saltavlagringarna lämnar en högkoncentrerad, tjock, sur, viskös lösning. Vilket kan leda till korrosion under avlagringarna (syrekorrosion) eftersom saltavlagringen absorberar fukt. Ammoniumklorid- och ammoniumvätesulfidsalter är mycket frätande. Tvättvattensystem är installerade för att minska risken för saltavlagringar. Det är verkligen ett bra steg i rätt riktning för att ta bort så många salter som möjligt. Ammoniumsalter är i allmänhet lösliga i vatten, men i närvaro av kolväten kan saltavlagringar oftast inte avlägsnas helt.

Kurita har utvecklat en unik kemisk behandling känd som ACF-teknik. Flytande sammansättningar baserade på en mycket stark organisk bas används för att undvika syrakorrosion eller saltbeläggning. Den organiska basen ACF reagerar företrädesvis med starka syror, såsom saltsyra (HCl) eller dess ammoniumsalter. ACF:s reaktion med HCl är en avsevärd fördel i processenheter med naturligt höga H2S-koncentrationer. På platser där saltbeläggning uppstår tränger ACF undan den svagare ammoniumbasen genom att bilda ett flytande ACF-salt. Reaktionsprodukterna har mycket höga fuktabsorptionsegenskaper (mycket hygroskopiska). ACF-salter har en mycket låg korrosionspotential och kan enkelt avlägsnas med vatten.

ACF-behandlingar används kontinuerligt för att förhindra saltbeläggning och korrosionsangrepp. ACF reagerar omedelbart med sura beståndsdelar och minimerar risken för saltavlagringar. Detta gör det möjligt för raffinaderier att köra destillationsanläggningarna med högre produktivitet och pålitlighet.

FCC-enheter utsätts ofta för ammoniumsaltföroreningar. I många fall ökar ammoniumkloridsalter tryckfallet eller orsakar översvämning på de övre trågen. Vid råoljans raffineringsprocess är det i synnerhet användbart att avlägsna avlagrade salter under den normala driften. Traditionella tvättförfarande kan avlägsna vattenlösliga salter, men inmatningshastigheten måste minskas betydligt under den här tiden. Producerad nafta, ibland även lätt cykelolja (LCO) överensstämmer inte med specifikationerna och måste upparbetas till ökade kostnader. När ammoniumsaltföroreningar upptäcks är en on-line rengöring med ACF första valet för att lösa upp avlagrade salter från de övre trågen. Minskade genomströmningar krävs inte. Avlagrade salter löses upp och mobiliseras på kort tid. En snabb minskning av differenstrycket visar i normala fall att on-linebehandlingen lyckades.

Behöver du support för att lära er mer om vår ACF-teknik? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.
 

Vi står gärna till er tjänst