Gas-skrubberbehandling

Lutbehandling

Syragasavlägsnande system utsätts ofta för föroreningar, då speciellt "ALDOLS" (rött till mörkbrunt hartsartat material) och höga koncentrationer av C4- och C5-diolefiner. Vätesulfid (H2S) avlägsnas vanligtvis av det kaustiska rengöringsmedlet. En kaustisk lösning sättes till toppen av kolonnen för att upprätthålla en definierad krackad gasspecifikation.

Syror som frigörs från det regenerativa lösningsmedlet kan förbrännas eller utvinnas. Avfallskärl, innehållande sulfider, oxideras vanligen och neutraliseras i en våt kaustisk oxidationsenhet eller neutraliseras och avlägsnas innan den matas till avloppssystemet.

Beläggning i kolonnens inre delar och blött kaustiskt oxidationsmedel är kända problem. Starka alkaliska förhållanden i skrubbern gynnar att polymerer bildas genom aldolkondensation. Detta minskar avsevärt kapaciteten hos kaustisk skrubber. Natriumöverföring till nästa kompressorstadium är inte ovanligt och leder till problem senare i processen.

Kurita har utvecklat en behandling som hämmar aldolkondensation och undviker att ALDOLS bildas.

Behöver du support? Våra kvalificerade experter hjälper dig personligen och individuellt.