Koksinhibering i krackningsprocesser

Behandlingsprogram för korrosionskontroll

Korrosion i petrokemiska anläggningar är ett allmänt förekommande hot. Många korrosiva komponenter är närvarande i petrokemiska processflöden.  Vätesulfid (H2S), saltsyra (HCl) eller fluorvätesyra (HF) kan finnas i petrokemiskt material. Gasformig HCl och H2S är lösliga i vatten och kan orsaka allvarlig korrosion. Vätesulfidens löslighet ökar med ett ökat pH-värde och minskad temperatur. Koldioxid eller organiska syror med låg molekylär vikt kan finnas i kondensat.

Natriumhydroxid används ofta som neutralisator för korrosionskontroll men har avsevärda nackdelar. Natriumhydroxid kan orsaka spänningskorrosionssprickning (natriumhydroxidförsprödning). Natriumsalter kan avlagras och påskynda förorening och polymerisering. Korrosion är en elektrokemisk process och kan kontrolleras med användning av ett program med kemisk korrosionsinhibitor För korrosionsreglerande neutraliserande aminer tillämpas program med filmaminer eller syreavskiljare.

Neutralisatorn måste tillhandahålla bra korrosionsskydd när den första sura droppen kondenseras. Kriterier för ett bra program med neutraliserande aminer är dess aminer och aminsalternas egenskaper. Aminerna måste tillhandahålla utmärkt inledande kondensatskydd. En låg saltavlagringspotential och bra pH-buffert krävs. Kuritas alkaliserande aminer verkar genom att reagera med vilken syrabeståndsdel som helst under en normal reaktion.  Den neutraliserande aminen skiftar pH-värdet till en mycket högre nivå, vilket förbättrar korrosionskontrollen. Våra färdigblandningar som är "ready-to-use formulations" tillhandahåller rätt kombination av högtrycks- och lågtrycksbehandlande aminer. Detta säkerställer korrosionskontroll under ång- och vattenfasen.

Små mängder syre påskyndar korrosion när vattenkondensering uppstår. Metallytan reagerar med syret genom att bilda järnhydroxid. Reaktionsprodukten är olöslig i vatten och kommer att fällas ut. Korrosion genom syre kan kontrolleras med en syreavskiljare. Syrekorrosion observeras ofta i pannor eller i ånggeneratorns system (DSG). Hydrazin användes som korrosionsinhibitor under många år men får inte längre användas i många länder eftersom den är cancerframkallande. Kuritas mycket effektiva program med syrereducerare är enkla att hantera. Våra syreavskiljarprodukter är inte cancerframkallande för att skydda och bibehålla arbetstagarnas hälsa.

Kuritas sortiment med filmbildande aminer kan hjälpa till att stoppa eller bromsa korrosionen. De tillhandahåller perfekt skydd genom att bilda en mycket tunn film. Filmen verkar som en barriär mot frätande substanser. Om filmbildare har valts är syreavskiljare, fosfater och natriumhydroxiddispergeringsmedel inte längre nödvändiga. Filmbildare kan användas i kombination med alkaliserande aminer.

Vi tillämpar natriumfria korrosionsinhibitorer. Dessa undviker natriuminducerad stresskorrosion krackning och bildandet av koks i ångcrackern. Farlig amalgamkorrosion i rågasflödet förhindras med användning av vårt speciella reduktionsmedel för kvicksilver.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt

Vi står gärna till er tjänst