Skumdämpare

Antiskummedel och skumdämpare för att motverka eller avlägsna skumbildning

Skumbildning i petrokemiska processer kan leda till problem. Det är en fysisk inkorporering av gasbubblor i en flytande lösning. Skumbildning uppstår vid gas-vätskegränsskiktet. En vätska med låg ytspänning gör det enkelt för en gasbubbla att expandera. Kolväten, små partiklar och syror kommer att öka skumbildningens tendens och stabilitet. Negativa effekter av skumning är minskad genomströmning, ökade omkostnader och separationsproblem.

Separationstrummor, destillationskolonner, extraktionsenheter eller gas- och vätskeskrubber påverkas. Syraskrubber i etylenanläggningar är mycket benägna att skumma och skumning är ofta förenat med föroreningsproblem. Solida polymerpartiklar kan stabilisera skummet. Skumbildning kan öka differentialtrycket. Negativa effekter är emulsioner i tvättvattensektionen eller oönskad överföring av salt till nedströmsutrustningen. På så sätt kan skumning bli allvarligare om polymerisering är ett problem. Extraktiva destillationssektioner i butadienåtervinningssystem lider ofta av skumningsproblem. Visst skum uppvisar en mycket hög stabilitet. Hög filmelasticitet, hög yt- och bulkviskositet är skumstabiliserande faktorer. Även hög halt av fasta partiklar kan stabilisera skum. De kommer att ackumuleras vid vätske-/gasgränsskiktet vilket förhindrar att bubblorna förenas och spricker.

Det krävs omedelbara åtgärder för att förhindra eller destabilisera befintligt skum. Skumdämpare eller antiskummedel är kemiska program som används för skumkontroll. Antiskummedel förhindrar att skum bildas. Skumdämpare förstör gasbubblor som redan har bildats.  Filmen brister på grund av minskat ytområde. Detta orsakar en stor förändring i den ytfria energin. Detta leder till att bubblans vägg spricker och kontrolleras av "Marangoni-effekten".

Kuritas antiskummedel och skumdämpare är ytaktiva ämnen (tensider). Våra antiskummedel och skumdämpare uppfyller processkraven. Våra mycket effektiva antiskummedel och skumdämpare förstör omedelbart befintligt skum. En ny skumbildning förhindras. Kuritas skumkontrollprogram visar snabba dispersionsegenskaper och kemisk tröghet. De har en lägre ytspänning än skummedlet. Antiskummedlets olöslighet är mycket viktig för skumkontroll. Våra kemiska program kombinerar båda funktionerna för att kontrollera skumbildningen. De har en mycket låg löslighet i vätskelösningen. De kommer in i gas-/vätskegränsskiktet och koncentreras vid ytfilmen. Detta ökar elasticiteten på gasbubblans vätskefilm och skummets sprängningskrafter gör så att gasbubblan spricker.

Kurita tillhandahåller olika typer av skumkontrollprogram. I petrokemiska anläggningar används huvudsakligen silikonoljor, organiska eller icke-silikon skumhämmare.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst