Biocider för att skydda era vattensystem från biologisk förorening – Ferrocid®/Dilurit®

Industriella vattensystem utgör ofta en idealisk plats för tillväxt av mikroorganismer. Dessa mikroorganismer kan orsaka många problem i vattenhaltiga system, inklusive slemavlagringar, mikrobiologiskt inducerad korrosion, obehagliga lukt och farliga gaser. Stora mängder massa och cirkulerande vattensystem belastas också tungt av ett stort antal upplösta organiska komponenter. Dessa upplösta komponenter, i synnerhet de organiska ingredienserna, är en gynnsam grund för tillväxten av mikroorganismer (bakterier, svampar). Dessutom främjas denna tillväxt av att anläggningar idag ofta opereras med neutralt pH-intervall och temperaturer mellan 40 och 60°C.

Biologisk tillväxt leder till en mängd olika problem på produktionssidan, detta visar sig sedan även på slutprodukternas kvalitet. Typiska problem är:

 • Slembildning
 • Beläggning i maskinkretsen
 • Maskinhaveri
 • Obehaglig lukt
 • Sämre dränering
 • Igentäppta filter
 • Sämre absorberande förmåga
 • Bottenslam i avloppsvatten
 • Ökad mikrobiell korrosion

Typiska kvalitétsförluster är t.ex

 • prickar och hål
 • felfunktioner
 • ökad bakterieexponering

En obehaglig lukt kan uppstå när flyktiga organiska substanser (avdunstar vid omgivande temperatur) bildas i systemet. Organosulfatföreningar, organiska syror och karbonylföreningar producerar också mycket obehagliga lukt.

Som ett resultat av ovanstående är behandling med biocider ofta nödvändig. Behandlingsprogrammen minskar bakterieinnehållet (TBC) i vattnet avsevärt och håller biofilmbildning under kontroll. Negativa aspekter på systemet och miljökompabilitet som AOX, COD, kväve och fosforhalt beaktas noga.

Oxiderande och icke-oxiderande biocider:

För behandling av vattensystem med biocider av olika slag finns en rad produkter och metoder tillgängliga. En signifikant skillnad är en uppdelning i oxiderande och icke-oxidationsmedel.

Obs! För att förbättra effektiviteten kan biocider kombineras med biodispergeringsmedel som kan attackera det skyddande skiktet av biofilm och avlägsna död biomassa.

Oxiderande biocider:
De fungerar genom att tränga in genom cellmembranen medan de oxiderar och därigenom modifierar cellmetabolism. Åtgärden är icke-selektiv. Läs mer genom att besöka vår innovationssida Dilurit® BC S.

Icke-oxiderande biocider:
De reagerar specifikt med komponenter i den mikrobiella cellen eller genom inaktivering av vissa metaboliska processer. Deras verkan är selektiv och är generellt inte beroende av pH-värde.

Dilurit®, Ferrocid®, Turbanion® och Kuriverter®: för effektiv kontroll av mikroorganismer (bakterier, svampar och alger) och makroorganismer (t.ex. musslor) i industriella recirkulerande vattensystem och membranfiltreringsenheter.

OBS: Använd biocider säkert. Läs alltid etiketten och säkerhetsdatablad före användning.

Vi står gärna till er tjänst