Dammkontroll

Dammkontrollsmedel minskar hälso- och säkerhetsproblem

Luftburna föroreningar uppstår som aerosoler eller som gaser och ångor. Aerosoler kan finnas som luftburet damm, dimma, sprayer, rök eller rökgaser. Flyktigt damm är vanligtvis finfördelade fasta partiklar som blir luftburna. Luftburet damm är ett de allvarligaste problemen i bulkmaterialhanteringen. Respirerande dammrisker, förekomst i arbetsområden och dammexplosioner är möjliga hälso- och säkerhetsrisker. Förlust av produkt eller råmaterial kan få avsevärda ekonomiska konsekvenser. Dammutsläpp kan påverka maskinernas effektivitet och produktionskvalitet. Damm härstammar vanligtvis från större massor av samma material. Vanliga materiahanteringsprocesser är transport, avlastning, transportering, lagring, limning och sintring. Användning av effektiva dammkontrollsmedel kan genom att skapa ett fint skyddande lager minska hälso- och säkerhetsriskerna. Material som behandlas är kol, koks, malmer, svavel, slam, jord, sand, gödselmedel, fast avfall etc.

Kurita tillhandahåller mycket effektiva dammkontrollsmedel för våtspray eller skumapplikationer. Dessa innehåller miljövänliga kondenseringsmedel och erbjuder ett utmärkt förhållande mellan kostnad/prestanda. Kuritas Ferrosolf®-dammkontrollsmedel förhindrar damm och utsläpp i industriella lager och öppna förvaringsområden. Våtspraysystem används för att minimera att vatten förs in till bulkmaterialet. Speciellt medel för att förhindra dammbildning minskar avsevärt vattnets ytspänning vid låga koncentrationer och binder dammpartiklarna. Vid användning av transportband är sprayning med rent vatten ofta inte det rätta valet utan skumsprayning kan vara det bästa alternativet. Sintring kräver en mycket effektiv dammkontroll, vilket ger följdverkningar. Kurita’s program för dammkontroll på transportband kan användas för att skapa stabilt och voluminöst skum, där skummet agerar som en barriär för dammpartiklar.

Gruv- och vägbyggnadsföretag tvingas hålla dammnivåerna på en låg nivå. De spenderar tusentals kronor på vatten, truckunderhåll och produkter för vägdammskontroll. Miljövänliga produkter krävs. Vattenstänk kan leda till trafikolyckor på grund av minskad dragkraft och hala vägar. Vattniga vägar leder även till ojämna vägytor eller väggropar. Kraftfulla produkter för vägdammskontroll minskar dessa risker. Kurita tillhandahåller mycket ekonomiska dammkontrollsmedel för gruvdrift och grundbyggnad. Dessa medel är godkända som dammkontroll på dammiga vägar och grusvägar. De penetrerar och stabiliserar ytan på behandlat material. Effekten på våra produkter håller i sig mellan 3-7 dagar. Påverkande faktorer är ytegenskaper, väder och användning.

Mycket effektiva tätningsprodukter används för koksugnens beskickningsluckor. Våra speciella dammkontrollsmedel minskar miljöpåverkan. Koksgasutsläpp från det felaktigt förseglade locket minskas avsevärt. Kurita´s Ferrosolf®-tätningsprodukter är stabila vid höga temperaturer. De är resistenta mot kemiska och atmosfäriska ämnen. De arbetar även som spricktätning i eldfast material. Även stigrörens lock kan tätas.

Ta kontakt med en av säljrepresentanter. Titta på videon nedan och upptäck hur Kuritas produkter minskar dammbildning med mer än 90% med direkt förbättring av miljö och arbetsförhållanden.

Vi står gärna till er tjänst