Certifierad kvalitet

Säkerhet, kvalitét & miljö

Nöjda kunder, engagerade medarbetare och stor respekt för samhälle och natur är kärnvärdena i vårt företag. Därför har vi i ett tidigt skede etablerat ett internt kvalitets-, miljöskydds-, säkerhets- och hälsosystem. Alla åtgärder utförda av Kuritas ansvarsfulla och medvetna medarbetare styrs av dessa värden.

Naturligtvis följer vi internationella standarder och genomgår regelbundna kontroller.

ISO 9001 - Kvalitét är ingen slump

Tvärtom är det resultatet av en kontinuerlig förbättringsprocess. Den pågående översynen och optimeringen av våra arbetsprocesser, produkter och tjänster är fasta delar av våra kvalitetsstandarder enligt DIN EN ISO 9001.

ISO 14001 - Miljön berör oss alla

Inte bara individuellt, särskilt kommersiella företag bär ett stort ansvar för miljön. Kurita tar denna skyldighet på stort allvar, internt och externt. Det innebär att vi inte bara tar hänsyn till miljöansvariga åtgärder inom vårt företag, vi rekommenderar även våra kunder att välja miljövänliga procedurer och behandlingar. Vårt kontinuerliga miljöarbete och realiseringen av vår miljöpolicy certifieras enligt DIN EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001. Systematisk säkerhet

Att ta socialt ansvar för våra anställda. På Kurita är det inte bara en god avsikt, utan något som vi hela tiden aktivt strävar efter att uppnå. Genom att vidta proaktiva åtgärder för att upptäcka och förebygga potentiella arbetsrisker förbättrar vi ständigt arbetsförhållanden samt hälsa och säkerhet för Kuritas personal. Våra arbetsmiljöåtgärder är dokumenterade och certifierade enligt BS OHSAS 18001.

REACH - Större transparens – lägre risker

REACH är en förordning från EU, med syftet att förbättra skydded för människors hälsa samt skydda miljön mot de risker som olika kemikalier kan medföra. REACH står för "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (Registrering, Utvärdering, Bestämmelser och Restriktioner av kemikaler)

Kurita stöder reach-målen fullt ut. Vi jobbar aktivt för en ansvarsfull hantering av kemikalier genom hela ledet, från produktion hela vägen till säker användning hos kunderna.  

Vidare information om REACH finner du på följande hemsidor:

Biocider

Förordningen rörande biocidprodukter (BPR, förordnningen (EU) 528/2012) gäller utsläpp och användning av biocidprodukter. Syftet är att skydda människor, djur, materia eller föremål mot skadliga organismer, som skadedjur eller bakterier, med hjälp av de aktiva substansen som finns i biocidprodukter.

Sedan den 1 september 2015 publicerar ECHA en lista på företag som lagligen har rätt att tillhandahålla bioaktiva ämnen i EU (art.95 list) Från och med detta datum är endast utsläpp av bioprodukter inneållande bioaktiva ämnen i EU från dessa företag tillåtna.

Kurita stöder helt och hållet BPR och har upprättat en intern plan för att säkerställa att de biocidala aktiva substanserna i våra produkter följer de regler som finns.

 

Vidare information om BPR finns på följande hemsidor: