Certifierad kvalitet

Säkerhet, kvalitet och miljö

Nöjda kunder, engagerade medarbetare och stor respekt för samhälle och natur är kärnvärden i vårt företag. Därför har vi i ett tidigt skede etablerat ett internt kvalitets-, miljöskydds-, säkerhets- och hälsosystem. Allt arbete av Kuritas anställda utförs med dessa värden i beaktande.

Naturligtvis följer vi internationella standarder och genomgår regelbundna kontroller.

ISO 9001,  kvalitet är ingen slump

Tvärtom är det resultatet av en kontinuerlig förbättringsprocess. Den pågående översynen och optimeringen av våra arbetsprocesser, produkter och tjänster är fasta delar av våra kvalitetsstandarder enligt DIN EN ISO 9001.

ISO 14001, miljön berör oss alla

Inte bara individuellt, men särskilt kommersiella företag bär ett stort ansvar för miljön. Kurita tar denna skyldighet på stort allvar både internt och externt. Det innebär att vi inte bara tar hänsyn till miljöansvariga åtgärder inom vårt företag, vi rekommenderar även våra kunder att välja miljövänliga procedurer och behandlingar. Vårt kontinuerliga miljöarbete och realiseringen av vår miljöpolicy certifieras enligt DIN EN ISO 14001.

BS OHSAS 18001, systematisk säkerhet

Är att ta socialt ansvar för våra anställda. På Kurita är det inte bara en god avsikt, utan något som vi samvetsgrant praktiserar. Genom att vidta proaktiva åtgärder för att upptäcka och förebygga potentiella arbetsrisker förbättrar vi ständigt arbetsförhållanden samt hälsa och säkerhet för vår personal, vilket dokumenteras och certifierats enligt BS OHSAS 18001.

REACH, större transparens – lägre risker

REACH är en förordning från EU, med syftet att förbättra skyddet för människors hälsa samt skydda miljön mot de risker som olika kemikalier kan medföra. REACH står för "Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals" (Registrering, Utvärdering, Bestämmelser och Restriktioner för kemikalier).

Kurita stöder REACH-målen fullt ut. Därför jobbar vi aktivt för en ansvarsfull hantering av kemikalier genom hela ledet, från produktion hela vägen till säker användning hos kunderna.

Vidare information om REACH finner du på följande hemsidor:

Biocider

Förordningen rörande biocidprodukter (BPR, förordningen (EU) 528/2012) gäller biocidprodukters utsläppande och användning på marknaden. Denna används för att skydda människor, djur, materia eller föremål mot skadliga organismer, som skadedjur eller bakterier, med hjälp av de aktiva substanserna som finns i biocidprodukter.

Sedan den 1 september 2015 publicerar ECHA en lista på företag som lagligen har rätt att tillhandahålla bioaktiva ämnen i EU (art. 95 list). Från och med detta datum får endast biocidprodukter som innehåller biocidaktiva ämnen från dessa företag placeras på EU-marknaden.

Kurita Europe GmbH stöder helt och hållet BPR-målen och har upprättat en intern plan för att säkerställa att de biocidala aktiva substanserna i våra biocidprodukter följer de regler som finns.

Vidare information om BPR finner du på följande hemsidor:

Om ni har några frågor om REACH eller BPR, kontakta: MSDS@kurita.eu

 

Vi står gärna till er tjänst