Reducering/Borttagning

Vätesulfid- och merkaptanreduktionsmedel

Vätesulfid (H2S) är en vanligt förekommande gas i många råoljor. Genom nedbrytning av svavelföreningar i oljan kan ytterligare vätesulfid frigöras. Detta händer vanligtvis när svavelföreningar kommer i kontakt med vatten vid höga temperaturer. Vätesulfid är en giftig, färglös gas som luktar som ett ruttet ägg. Den kan detekteras vid låg ppb-nivå och kan finnas i alla raffinaderiprocessflöden. Merkaptan (RSH) är en vanlig förorening i lättare kolvätekomponenter. Den är inte lika reaktiv som vätesulfid men den begränsar även produktspecifikationerna. Båda föroreningarna är korrosiva för metaller, kan förgifta katalysatorer och har en mycket obehaglig lukt.

Vid höga temperaturer kan bitumen (asfalt), som är den tyngsta raffinaderiprodukten, frigöra större koncentrationer av H2S till ångfasen. Under systemavstängningar måste tankar, behållare och destillationskolonner öppnas för nödvändiga inspektioner på plats. Koncentrationen av H2S i lagertankarnas huvudutrymme kan ändras på grund av temperatur, omrörning, viskositet och tanknivå. Vätesulfid- och merkaptanföreningar måste avlägsnas på ett säkert sätt innan inspektion.

Vätesulfid utgör avsevärda säkerhets-, drift-, miljömässiga och efterlevnadsproblem. För att uppfylla specifikationerna och säkerhetskraven måste vätesulfid avlägsnas från raffinaderiets gas, destillat och bränsle. Användning av vätesulfidreduktionsmedel är nödvändig för att sänka riskerna. Kommersiella neutraliserande aminer används ofta som H2S-reduktionsprodukter, men de kan inte användas för att avlägsna vätesulfid. Vid hög temperatur har sådana H2S-reducerare reversibla egenskaper och kommer att frigöra H2S igen. Kraven för en bra H2S-reducerare är företrädesvis oljelösliga tillsatser, snabba och icke-reversibla reaktioner och hög termisk stabilitet.

Ökade koncentrationer av vätesulfid eller merkaptaner i slutprodukterna minskar avsevärt deras kvalitet. Dessa slutprodukter med "låg kvalitet" måste säljas till ett lägre pris. I värsta fall måste de återanvändas under raffineringsprocesserna. Detta innebär dock ett produktionsbortfall varför en H2S-reducerare med hög prestanda kan vara det bästa valet för avlägsnande av vätesulfid. Kuritas vätesulfid-reduktionsprogram eliminerar dessa besvärliga komponenter. För avlägsnande av merkaptaner är även mycket effektiva kemiska program tillgängliga.

Våra H2S-reduktionsprodukter tillhandahåller en snabb reaktion med maximal blandning genom att öka kvaliteten och värdet på de färdiga produkterna. Våra behandlingsprogram tar snabbt bort vätesulfider och merkaptaner i produktflödena.

Kuritas anpassade vätesulfid-reduktionsprodukter tillåter en säker och tidsmässigt lämplig inspektion av systemen. De mycket låga doseringsintervallerna och den kostnadseffektiva behandlingen tillhandahåller avsevärda fördelar för dig i en mängd olika produkter. Kurita kan enligt era specifikationer leverera metallfria H2S-reduktionsteknologier som är fullständigt lösliga i olja eller vatten med goda anti-korrosionsegenskaper. Våra vätesulfid-reduktionsprodukter har en hög termisk stabilitet. Vid behov kan vi även leverera vätesulfid-reduktionsversioner som är kvävefria.

Behöver ni support? Våra experter hjälper er personligen och individuellt.

Vi står gärna till er tjänst