SILIPHOS®

Beläggningsmedel – Siliphos®

Siliphos® är ett polyfosfatglas med flera effekter med enastående stabiliserande, sekvestrerande och dispergerande egenskaper. Det visar hög effektivitet vid stabilisering av hårdhet inom kalla och varma vattensystem. Undertryckandet av kristallisering förhindrar utfällning och sedimentering.

Användningsområde:

  • Envägsdräneringssystem i tunnel- och vägbyggande
  • Tvåvägssystem för bevattning och dränering
  • Applicering i rör, axlar och förvaringsfack för igensättning och deponering
  • Behandling av avloppsvatten i små avloppsvattenverk, oljeavskiljare och slamavskiljningstankar
  • Vattenbehandling i regnvattenuppsamlingstankar
  • I servicevattensystem, transportsystem och brunnar