KURİTA TURKEY KİMYA A.Ş GİZLİLİK POLİTİKASI ve AYDINLATMA BEYANI

Değerli Müşterimiz;

KURİTA TURKEY KİMYA A.Ş. (KURİTA) olarak kişisel verilerinizin güvenliği hususuna azami hassasiyet göstermekte olduğumuzu bilmenizi isteriz. Bu sorumluluk bilincinden hareketle, KURİTA olarak hizmet ve faaliyetlerimizden faydalanan tüm müşterilerimize ait her türlü kişisel verilerin 7 Nisan 2016 tarihli ve 29677 Sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”)’na uygun olarak işlenip muhafaza edilmektedir. KURİTA,  Kanunun “Veri Sorumlusu” sıfatıyla yüklediği sorumluluğu aşağıda izah edildiği üzere mevzuatın belirlediği sınırlar çerçevesinde işlemektedir.

Veri Sorumlusu

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu uyarınca, kişisel verileriniz; veri sorumlusu KURİTA tarafından aşağıda açıklanan amaçlar kapsamında; hukuka ve dürüstlük kurallarına uygun bir şekilde işlenebilecek, kaydedilebilecek, saklanabilecek, sınıflandırılabilecek, güncellenebilecek ve mevzuatın izin verdiği hallerde ve/veya işlendikleri amaçla sınırlı olarak 3. kişilere açıklanabilecek/aktarabilecektir.

KURİTA kişisel verileri hangi yöntemleri kullanarak topluyor?

Kişisel verileriniz, KURİTA tarafından veri sorumlusu sıfatıyla aşağıda yer alan amaçlarla ve kapsamda KVKK’nın 5. ve 6. maddelerine uygun olacak şekilde işlenmektedir:

 • Ürün ve hizmetlerimizi iyileştirmek, geliştirmek, çeşitlendirmek ve ticari ilişki içerisinde olduğumuz gerçek/tüzel kişilere alternatifler sunabilmek amacıyla,
 • Müşterilerimizin ve çalışanlarımızın ihtiyaçlarının belirlenmesi, sözleşme ile ilgili yükümlü olunan edimlerin yerine getirilmesi, reklam ve pazarlama faaliyetinin sürdürülmesi, müşteri takibinin sağlanması, iş güvenliği ve iş sürekliliğinin temini amacıyla,
 • Hizmet standartlarımızı yükseltmek ve geliştirmek amacıyla,
 • Ticari iş stratejilerimizin belirlenmesi ve uygulanması amacıyla,
 • Taraf olunan sözleşmelerin KURİTA tarafından eksiksiz ifası ve bu sözleşmelerde karşı tarafların sözleşmeleri eksiksiz ifa ettiklerinin kontrolü amacıyla,
 • KURİTA ile ticari ilişki içerisinde olan gerçek/tüzel kişilerin hukuki güvenliğinin sağlanması amacıyla,
 • Mevzuattaki kanunlar uyarınca, KURİTA tarafından düzenlenmesi gereken ticari defterleri, faturaları, banka çek ve bordroları düzenleyebilmek amacıyla,
 • Çalışanların, misafirlerin ve KURİTA’ya ait binaların güvenliğini sağlayabilmek ve giriş-çıkışları kontrol edebilmek amacıyla,
 • Çalışan adaylarının işe alım süreçlerinin değerlendirilmesi, çalışanların özlük dosyalarının oluşturulması ve KURİTA’nın insan kaynakları politikalarının sürdürülmesi amacıyla,
 • KURİTA bünyesinde çalışan personelin moral ve motivasyonunu, performans düzeyini ve memnuniyetlerini, birbirleriyle ve şirketle olan etkileşimlerini artırmak ve şirkete olan bağlılıklarını sağlamak amacıyla,
 • KURİTA’nın ticari satın alma işlemlerinin gerçekleştirilmesi amacıyla,
 • KURİTA’nin kurumsal yazışmalarının yapılması amacıyla,
 • İnternet sitemizin ziyaret edilmesi durumunda istatiksel verilerin oluşturulması ve ziyaretçi bilgilerinin kaydedilmesi ve geri dönüşlerin sağlanması amacıyla,
  Bunlarla birlikte gerekli kalite ve standart denetimlerimizi yapabilmek ya da kanun ve yönetmelikler ile belirlenmiş sair yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi gibi amaçlar üzerine.

KURİTA işlenen verileri hangi koşullar altında koruyor?

KURİTA ile paylaşılan kişisel veriler yalnızca KURİTA gözetimi ve kontrolü altındadır. KURİTA yürürlükteki mevzuat hükümleri gereğince bilginin gizliliğinin ve bütünlüğünün korunması amacıyla gerekli organizasyonu kurmak ve teknik önlemleri almak ve uyarlamak konusunda veri sorumlusu sıfatıyla sorumluluğu üstlenmiştir. Bu konudaki yükümlülüğümüzün bilincinde olarak veri gizliliğini konu alan uluslararası ve ulusal teknik standartlara uygun surette periyodik aralıklarda sızma testleri yaptırmakta ve veri işleme politikalarımızı her zaman güncellemekteyiz.

KURİTA kişisel verilerinizi 3. Taraflar ile paylaşıyor mu ?

Müşterilerimize ait olan ve KURİTA tarafından işlenen kişisel veriler üçüncü kişilerle kesinlikle paylaşılmamaktadır; ancak mevzuat hükümlerince yalnızca mahkemeler ve diğer kamu kurumları ile kişisel veriler paylaşılabilmektedir. Ayrıca, bir hakkın tesisi için zorunlu olması hallerini düzenleyen KVK Kanunu 5. maddesi (e) ve (f) fıkralarında belirlenen hallerde kişisel veriler kişilerin açık rızası olmaksızın paylaşılabilmektedir.
Üçüncü kişilerle veri paylaşımı sırasında hak ihlallerini önlemek için gerekli teknik ve hukuki önlemler alınmaktadır. Bununla birlikte, kişisel verileri alan üçüncü kişinin veri koruma politikalarından dolayı ve üçüncü kişinin sorumluluğundaki risk alanında meydana gelen ihlallerden Kurita’nın sorumlu olduğunun bilinmesini isteriz.
Müşterilerimizin açık rıza beyanı vermesi durumunda, kişisel verileriniz kamu faydası olması şartıyla KURİTA iştiraklerine, faaliyetlerimizi yürütebilmek için işbirliği yaptığımız program ortağı kurum, kuruluşlarla, müşterilerimize kamu hizmetinden kaynaklı elektronik iletilerin gönderilmesi konusunda anlaşmalı olduğumuz kuruluşlarla, paylaşılabilmektedir.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınız nelerdir?

Şirketimize başvuruda bulunarak KVK Kanunu uyarınca kişisel verilerinizin;
a) İşlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişlerse buna ilişkin bilgi talep etme, 
b) İşlenme amacını ve amacına uygun olarak kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, 
c) Yurt içinde veya yurt dışında aktarıldığı üçüncü kişileri bilme, 
d) Eksik veya yanlış işlenmiş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere de bildirilmesini isteme, 
e) KVK Kanunu’nun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme, 
f) Münhasıran otomatik sistemler (Ör: ses kaydı, web sitesi çerezleri, zararlı yazılım vb.) vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme, 
g) Kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğranılması durumunda, oluşan zararın giderilmesini talep etme,
Haklarına sahiptir.

Bu amaçlarla yapılacak başvuruların ek bir maliyet gerektirmesi durumunda, Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenecek tarifedeki ücret tutarını ödemeniz gerekebilir. Başvurunuzda yer alan talepleriniz, talebin niteliğine göre en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içinde sonuçlandırılacaktır.

KVK Kanunu’nun 13. maddesinin 1. fıkrası gereğince, yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak ile ilgili taleplerinizi yazılı olarak veya Kişisel Verileri Koruma Kurulu’nun belirlediği diğer yöntemlerle şirketimize iletebilirsiniz. Bu çerçevede şirketimize KVK Kanunu’nun 11. maddesi kapsamında yapacağınız başvurularda yazılı olarak başvurunuzu ileteceğiniz kanallar ve usuller aşağıda yer almaktadır.  

Yukarıda belirtilen haklarınızı kullanmak için kimliğinizi tespit edici gerekli bilgiler ile KVK Kanunu’nun 11. maddesinde belirtilen haklardan kullanmayı talep ettiğiniz  hakkınıza yönelik açıklamalarınızı içeren talebinizi; www.kurita.eu/tr adresindeki formu doldurarak, formun imzalı bir nüshasını Tugayyolu Cd. Ofisim İstanbul Plazaları No: 20 D: 23 adresine kimliğinizi tespit edici belgeler ile bizzat elden iletebilir, noter kanalıyla veya KVK Kanunu’nda belirtilen diğer yöntemler ile gönderebilir veya ilgili formu mailto:kurita@hs01.kep.tr KEP adresine güvenli elektronik imzalı olarak iletebilirsiniz.

Önemle hatırlatmak isteriz ki, kişisel verilerinizle ilgili her türlü sorularınız ve görüş ve önerilerinizi www.kurita.eu/tr ve kisiselveri@kurita.eu adresi üzerinden ulaştırabilirsiniz.

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hakkında daha detaylı bilgi almak için  Kişisel Verileri Koruma Kurumu’nun internet sayfasını ziyaret edebileceğiniz hatırlatmak isteriz.

KURİTA TURKEY KİMYA A.Ş. KVKK Veri Başvuru Formu için tıklayınız.

 

KURİTA TURKEY KİMYA A.Ş. ÇEREZ AYDINLATMA METNİ (“AYDINLATMA METNİ”)

Son güncelleme tarihi: 13/11/2019
 
Aydınlatma Metni Hakkında
Kurita (“Kurita Turkey Kimya A.Ş. veya “Kurita” olarak anılacaktır) olarak, çevrimiçi mecralarımızı ziyaretleriniz sırasında sizlerin deneyiminizi geliştirmek için çerezler, pikseller, gifler gibi bazı teknolojilerden (“çerezler”) faydalanmaktayız. Bu teknolojilerin kullanımı başta 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVK Kanunu”) olmak üzere tabi olduğumuz mevzuata uygun şekilde gerçekleştirilmektedir.
 
Çerez Aydınlatma metninin amacı, tarafımızca işletilmekte olan “https://www.kurita.eu/tr” internet sitesinin (“Site”)  kullanıcıları/üyeleri/ziyaretçileri (“Veri Sahibi”) tarafından çerezlerin kullanımı sırasında elde edilen kişisel verilerin işlenmesine ilişkin olarak sizlere bilgi vermektir. İşbu metinde sitemizde hangi amaçlarla hangi tür çerezleri kullandığımızı ve bu çerezleri nasıl kontrol edebileceğinizi sizlere açıklamak istiyoruz.
 
Kurita olarak sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız çerezleri kullanmaktan vazgeçebilir, bunların türlerini veya fonksiyonlarını değiştirebilir veya sitemize ve mobil uygulamalarımızda yeni çerezler ekleyebiliriz. Dolayısıyla işbu aydınlatma metninin hükümlerini dilediğimiz zaman değiştirme hakkını saklı tutarız. Güncel aydınlatma metni üzerinde gerçekleştirilmiş olan her türlü değişiklik sitede veya herhangi bir kamuya açık mecrada yayınlanmakla birlikte yürürlük kazanacaktır. Son güncelleme tarihini metnin başında bulabilirsiniz.
 
Kişisel verilerinizin Şirket tarafından işlenmesi hakkında daha detaylı bilgi için “https://www.kurita.eu/tr” adresinde yer alan Kişisel Verilerin Korunması ve İşlenmesi Politikası’nı okumanızı tavsiye ederiz.

Hangi Çerezler Hangi Amaçlarla Kullanılmaktadır?

Genel Olarak

Kurita olarak sitemizde çeşitli amaçlarla çerezler kullanmakta ve bu çerezler vasıtasıyla kişisel verilerinizi işlemekteyiz. Bu amaçlar başlıca şunlardır:
 

 • Site’nin çalışması için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, oturum açan üyelerin Site’de farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Site’yi analiz etmek ve Site’nin performansını arttırmak. Örneğin, Site’nin üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Site’yi ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması ya da ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Site’nin işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Site üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Site’yi ziyaret eden ziyaretçinin daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin ya da arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklam gösterilmesi.  Mobil uygulamalarımızda cihaz bazlı hedeflemeler yapılması. Marka iş birlikleri ile kullanıcı katılımlı anketler yapılması.

Kurita olarak kişisel verilerinizi KVK Kanunu’nun 5. Maddesi uyarınca aşağıda yer alan hukuki sebeplere dayanarak otomatik yollarla işlemekteyiz.

 • Veri Sahibi’nin açık rızası ile,
 • Şirketin hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,
 • Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,
 • Veri Sahibinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Kurita olarak, aydınlatma metni kapsamındaki kişisel verilerinizi yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilebilmesi ile sınırlı olarak ve mevzuata uygun şekilde Şirketimizin hizmetlerinden faydalandığı üçüncü kişilerle, bağlı ortaklıklarımızla, iş ortaklarımızla ve grup şirketlerimiz ile paylaşabiliriz. Verilerin aktarıldığı tarafların kişisel verilerinizi bulut altyapı sistemlerinde sakladığını ve güvenliğini sağladığını taraflar ile gizlilik anlaşmalarının yapıldığını belirtmek isteriz.

Sitemizde ve Mobil Uygulamalarımızda Kullanılan Çerezler

Aşağıda sitemizde ve mobil uygulamalarımızda kullandığımız farklı türdeki çerezleri bulabilirsiniz. Sitemizde ve mobil uygulamalarımızda hem birinci parti çerezler (ziyaret ettiğiniz site tarafından yerleştirilen) hem de üçüncü parti çerezleri (ziyaret ettiğiniz site ve mobil uygulamalarımız haricindeki sunucular tarafından yerleştirilen) kullanılmaktadır.

Zorunlu Çerezler

Bu çerezler, kullanıcının bir sayfanın güvenli alanlarına erişim gibi sitenin özel bölümlerinde gezinebilmesini ve bunları kullanabilmesini sağlamak için gereklidir. Bu çerezler olmadan web sitesinin önemli kısımları kullanılamaz
 
İşlevsellik ve Tercih Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcı davranışı hakkında bilgi toplar. Tüm bilgiler isimsiz toplanır ve işlevsellik çerezleri, kullanıcının diğer web sitelerindeki faaliyetlerini takip edemez. Bu bilgiler, web sitesinin geliştirilmesi için rapor derlemek amacıyla kullanılır. İşlevsellik çerezleri, kullanıcı tarafından istenen hizmeti sağlayanları da kapsayabilir.

Sosyal Medya Çerezleri

Bu çerezler sizlerin sosyal medya kullanımlarınız hakkında bilgilerin toplanmasını sağlar. Örneğin Kişiselleştirilmiş reklamlar oluşturulması ya da market araştırmaları yapılması için Facebook/Twitter hesaplarınıza ait bilgilerin kullanılması için çerezler kullanılabilir.
 
Performans ve Analiz Çerezleri

Bu çerezler web sitesinin dil ayarları gibi kullanıcı tercihlerini kaydetmesini sağlayarak, kullanıcıya geliştirilmiş, daha kişisel bir deneyim sunar.
 
Hedefleme veya Reklam Çerezleri

Bu çerezler, kullanıcıya ve ilgilerine uygun reklamları görüntülemek için kullanılır. Bu çerezler aynı zaman belirli web sayfalarını ziyaret ederken kullanıcının etkileşim kurduğu bir reklam kampanyasının etkinliğini ölçmek ve potansiyel reklam verenlerle iletişime imkan tanımak için kullanılabilir.

Kullanılan Çerezler

Bu web sitesi bir web analiz hizmeti veren Google Inc. Firmasının Google Analytics aracını kullanmaktadır. Google Analytics kullanıcıların web sitesini nasıl kullandıkları ile alakalı bilgisayarınızda bulunan text dosyalarından oluşan çerezler kullanmaktadır. Web sitesini kullanımınız ile alakalı oluşturulan çerez detayları:

 • Tarayıcı türü/versiyonu
 • İşletim sistemi
 • Bir önceki URL
 • Bağlanan cihazın barındırıcı adı (IP Adresi)
 • Talep eden sunucunun zamanı

Bu bilgiler Amerika Birleşik Devletleri’nde bulunan Google sunucusuna aktarılmaktadır. IP Adresiniz diğer datalarınız ile birleştirilmemekte, anonymizeIP seçeneği ile IP’niz maskelenmekte, dolayısıyla kişisel verileriniz üçüncü bir taraf ile paylaşılmamaktadır.
Kullanılan çerezler ile alakalı tarayıcınızın önleyici aracını indirmek için http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en adresini kullanabilirsiniz.
Ek olarak Adwords ve double-click için veri toplamaya devam ediyor olacağız. Bunun gerçekleşmesini istemiyorsanız Google Analytics Yardım sayfası üzerinden (https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=en) arama yapabiliriniz.

Bu web sitesi interaktif harita ve yön hizmetleri için Google Maps kullanmaktadır. Google Maps, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, California 94043, USA. Adresinde bulunan Google Inc. Firmasının bir hizmetidir. Web sitemizde bulunan Google Maps’in bulunduğu bir sayfayı ziyaret ettiğinizde tarayıcınız Google sunucuları ile direk iletişime geçmektedir. Harita içeriği Google tarafından direk olarak tarayıcınıza yüklenmektedir. Bu nedenle Google tarafından toplanan verinin hacmi konusunda bir etkimiz bulunmamaktadır. Toplanan veri, deneyimlerimize istinaden aşağıdaki gibidir:

 • Web sitesini ziyaret ettiğiniz tarih ve saat
 • Çağrılan web sitesinin internet adresi veya URL’si
 • IP adresi
 • Rota hazırlama için kullanılan başlangıç adresi

Google’ın bu veriyi toplamasını istemiyor iseniz, JavaScript’i devre dışı bırakabilirsiniz ancak bu durumda haritayı kullanamazsınız.

 
Çerezlerin Kullanımını Nasıl Kontrol Edebilirim?

Tarayıcınızın ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerinizi kişiselleştirme imkânına sahipsiniz. Daha fazla bilgi için aşağıdaki tablodaki linkleri ziyaret edebilirsiniz:

Adobe Analytics  http://www.adobe.com/uk/privacy/opt-out.html
AOL  https://help.aol.com/articles/restore-security-settings-and-enable-cookie-settings-on-browser
Google Adwords  https://support.google.com/ads/answer/2662922?hl=en
Google Analytics  https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Google Chrome  http://www.google.com/support/chrome/bin/answer.py?hl=en&answer=95647
Internet Explorer       https://support.microsoft.com/en-us/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies
MozillaFirefox  http://support.mozilla.com/en-US/kb/Cookies
Opera  http://www.opera.com/browser/tutorials/security/privacy/
Safari  https://support.apple.com/kb/ph19214?locale=tr_TR

 
 

Veri Sahibi Olarak Haklarınız Nelerdir?

 • Kişisel veri işlenmediğini öğrenme,
 • Kişisel veri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • KVK Kanunu ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
  işlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini talep etme
  Haklarına sahipsiniz.

Söz konusu haklarınıza ilişkin taleplerinizi, www.kurita.eu/tr adresinde yer alan Veri Sahibi Başvuru Formu’nda belirtilen yöntemlerle tarafımıza iletmeniz halinde başvurularınız en kısa sürede ve en geç 30 (otuz) gün içerisinde değerlendirilerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, işlemin ayrıca bir maliyeti gerektirmesi halinde, Kişisel Verileri Koruma Kurulunca belirlenen tarifedeki ücret talep edilebilir. Ancak başvurunun Şirketin hatasından kaynaklanması halinde alınan ücret Veri Sahibine iade edilir.
 
Veri Sahibi, Aydınlatma Metni’ne konu bilgilerinin tam, doğru ve güncel olduğunu, bu bilgilerde herhangi bir değişiklik olması halinde bunları derhal güncelleyeceğini taahhüt eder. Veri Sahibi’nin güncel bilgileri sağlamamış olması halinde Şirket’in herhangi bir sorumluluğu olmayacaktır.
 
Veri Sahibi olarak, herhangi bir kişisel verinizin Şirket tarafından kullanılamaması ile sonuçlanacak bir talepte bulunmanız durumunda Site’nin işleyişinden tam olarak faydalanamayabileceğinizi kabul ve bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendinize ait olacağını beyan etmektesiniz. 

 

Size hizmet vermekten memnuniyet duyarız.