Strategi för beskattning i Storbritannien

Strategi för beskattning i Storbritannien

Medan våra fem kärnvärden (rättvisa, öppenhet, integritet, säkerhet och kompatibilitet) utgör grunden för våra bedömningar och åtgärder, visar Kurita-koncernens uppförandekod vad vi måste följa för att följa lagar och förordningar och för att vidta specifika, korrekta åtgärder som är baserade på social etik. Vi säkerställer härmed vår skattemässiga transparens.
I följande dokument beskrivs företagets strategi och tillvägagångssätt i Storbritannien från och med dagen för offentliggörandet till dess att det avbryts. Vi, Kurita UK Ltd, publicerar detta uttalande för att uppfylla vår skyldighet enligt paragraf 16(2) i bilaga 19 till FA2016 för det år som slutar den 31 mars 2023 och kommer att se över för nödvändiga och lägliga justeringar.


Publiceringsdatum: 25-MAR- 2023

Riskhantering

Kurita-koncernens policy för vår verksamhet i Storbritannien är att följa alla relevanta lagar, regler, bestämmelser, rapporterings- och upplysningskrav och att i tid betala rätt skattebelopp till alla skattemyndigheter som koncernen är skyldig att betala skatt till.


När det råder osäkerhet om tillämpningen eller tolkningen av skattelagstiftningen kan lämpliga skriftliga råd som styrker fakta, risker och slutsatser inhämtas från tredjepartsrådgivare för att stödja beslutsprocessen.

Risknivå som man är beredd att acceptera

Kurita Group tillämpar en skattestrategi med låg risk och överväger noggrant skattekonsekvenserna av alla större transaktioner för att se till att de uppfyller både bokstaven och andan i den brittiska skattelagstiftningen.

Attityd till skatteplanering

Kurita-koncernens skattearrangemang är baserade på dess kommersiella verksamhet och ekonomiska aktiviteter. Kurita-koncernen övervakar och granskar sin verksamhet i Storbritannien och i andra länder för att vid behov anpassa sina skattearrangemang så att de överensstämmer med skattereglerna och -bestämmelserna.

Förhållningssätt gentemot HMRC

Vi strävar efter att bygga upp och upprätthålla relationer med regeringen och HMRC som är konstruktiva och baserade på ömsesidig respekt. Vi samarbetar så långt det är möjligt för att lösa tvister och för att uppnå en tidig överenskommelse och säkerhet.

Dina besparingar med Cetamine®

Här kan du enkelt beräkna de besparingar du kan uppnå genom att använda vår Cetamine-teknik i ditt system.

Dina besparingar med S.sensing® CS

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå genom att tillämpa vår S.sensing® CS teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå i kondensatorer genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.

Dina besparingar med Kuritas Dropwise-teknik

Här kan du enkelt beräkna de besparingar som du kan uppnå på torkcylindrar genom att använda vår Dropwise teknik i ditt system.